Home> Die Region> Sinnreich> Sinnreich Detailansicht

Einladung

3. Sitzung des Serbski Sejm

Wir laden alle interessierten Gäste herzlich zur 3. öfentlichen Sitzung des Serbski Sejm am Sonnabend, den 12.01.2919 im Bürgerhaus, August-Bebel-Straße 9, 03226 Vetschau/Spreewald ein.

Der Workshop ab 10 Uhr soll zunächst wieder der Reflektion der internen und externen Kommunikation dienen, insbesondere im Spannungsfeld mit der Geschäftsordnung des Sejms.
Die Sitzung ab 13 Uhr beginnt wieder mit einem Gesprächsangebot an anwesende Gäste. Der Vorschlag zur Tagesordnung sieht danach die konkrete Diskussion des Entwurfs zur Geschäftsordnung vor. Im zweiten Teil der Sitzung sollen die inhaltlichen Ziele des Sejms diskutiert sowie Schwerpunkte für 2019 abgeleitet werden. Zu deren Bearbeitung ist die Bildung und Beauftragung von Ausschüssen vorgesehen.
Die negativen Ergebnisse der Evaluatoin der Sorbisch/Wendisch-Angebote der Primarstufe in Brandenburg sind eine weitere, unüberhörbare Alarmglocke, welche die dringende Übernahme weiterer Bildungskompetenzen in die Hand unseres Volkes erfordern. Bildungs- und Kulturautonomie ist die moderne Antwort, für deren Realisierung und Ausgestaltung sich der Serbski Sejm einsetzen wird.

(ds) Pśepšosyjom Was hutšobnje na tśeśe hobradowanje Serbskego sejma. Pósejźenje jo zjawne a wótmějo se dnja 12.01.2919 w Bergarskem domje na Awgusta Bebelowej droze 9 w 03226 Wětošowje (Błota). Gósći su hutšobnje witane.
Workshop wót zeger 10:00 dej nejpjerwjej zasej słužyś  reflekciji interneje a eksterneje komunikacije, wósebnje w napnětem pólu z jadnańskim pórědom sejma.
Pósejźenje zachopijo se zasej wót 13:00 góźinow z pórucenim rozgrona pśibytnym gósćam. Naraźenje k dnjownemu pórědoju pśedwiźi pótom konkretnu diskusiju naśiska jadnańskego pórěda. W drugem źělu pósejźenja deje se hopśimjeśowe zaměry sejma diskutěrowaś ako teke źěłowe śěžyšća za lěto 2019 zapołožyś. K jich hobźěłanjeju jo pśedwiźone hutwórjenje huběrkow a až se jim pśepódaju nadawki.
Negatiwne huslědki ewaluacije serbskeje hucby primarnego schójźeńka w Bramborskej su dalšny njepśesłyšujomny alarmujucy zwón, kótaryž hupominajo nuznje, aby se dalšne kubłańske kompetence pśepódali do rukow našogo luda. Kubłańska a kulturna awtonomija jo nacasne wótegrono, za kótarejež zhopšawźenje a hugótowanje buźo se Serbski sejm zasajźiś.

(hs) Přeprošuju Was wutrobnje na třeće wuradźowanje Serbskeho sejma. Posedźenje je zjawne a wotměje so dnja 12.01.2919 w Byrgarskim domje na Awgusta Bebelowej dróze 9 w 03226 Wětošowje (Błota). Hosćo su wutrobnje witani.
Workshop w 10:00 hodźinach ma najprjedy zaso słužić  reflekciji interneje a eksterneje komunikacije, wosebje w napjatym polu z jednanskim porjadom sejma.
Posedźenje zahaji so zaso w 13:00 hodźinach z poskitkom rozmołwy přitomnym hosćom. Namjet k dnjowemu porjadej předwidźi potom konkretnu diskusiju naćiska jednanskego porjada. W druhim dźělu posedźenja maja so wobsahowe zaměry sejma diskutować kaž tež dźěłowe ćežišća za lěto 2019 pomjenować. Za jich wobdźěłanje je předwidźane wutworjenje wuběrkow a zo so tutym přepodadźa nadawki.
Negatiwne wuslědki ewaluacije serbskeje wučby primarneho schodźenka w Braniborskej su dalši njepřesłyšujomny alarmowacy zwón, kotryž žada sej nuznje, zo so dalše kubłanske kompetency přepodadźa do rukow našeho ludu. Kubłanska a kulturna awtonomija je načasna wotmołwa, za kotarejež zwoprawdźenje a wuhotowanje budźe so Serbski sejm zasadźeć.

Serbski Sejm
Hauptstraße 9
01920 Nebelschütz
Edith Pjenkowa
Alterspräsidentin und kommissarische Sprecherin des Serbski Sejm
Tel.: 035773 76574
edith.penk@rohner-dorftheater.de

www.serbski-sejm.de

www.facebook.com/serbskisejm

Serbski Sejm (01.09.2016)